Ilgio keitiklis

...
...

Metrika

Kilometras
1
Skaitiklis
1000
Decimetras
10000
Centimetras
100000
Milimetras
1000000
Mikrometras
1000000000
Nanometras
1012
Angstromas
1013

Britas / amerikietis

Lyga
0,21
Mylios
0,62
Pailga
4,97
Grandinė
49,71
Strypas
198,84
Kiemas
1093,61
Pėda
3280,84
Nuoroda
4970,97
Ranka
9842,52
Colių
39370,08
Linija
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Jūrinis

Jūros mylia
0,54
Suvokti
546,81

Astronominis

Parsek
3,24×10-14
Šviesmetis
1,06×10-13
Astronominis vienetas
6,68×10-9
Šviesos minutė
5,56×10-8
Šviesa antra
3,34×10-6
Spustelėjus dešinėje esančią duomenų reikšmę, duomenys bus automatiškai nukopijuoti.